Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Betrokken cliëntenraden

De cliëntenraden staan in nauw contact met onze klanten. Het zijn voor ons belangrijke ‘ogen en oren’. De samenwerking met de cliëntenraden stellen we zeer op prijs. We betrekken onze cliëntenraden consequent bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten. We bespreken beleidsmatige onderwerpen met de Centrale Cliëntenraad; uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden.

De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor leveren wij hun de benodigde informatie, zodat de leden van de raden hun rol als belangenbehartiger van onze klanten optimaal kunnen uitvoeren.

UWV heeft in de eerste 8 maanden van 2013 2 adviezen voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad, terwijl de Centrale Cliëntenraad 7 ongevraagde adviezen heeft ingediend bij UWV. De gevraagde adviezen gingen over het jaarplan UWV 2014 en de beleidsregel boete werknemer 2013. De ongevraagde adviezen gingen onder andere over het tijdstip van verstrekken van de jaaropgave, het vermelden van de vakantietoeslag op de betaalspecificaties en het maken van een folder over de overstapregeling van de oude naar de nieuwe Wajong. In dit laatste advies is met name aandacht gevraagd voor het feit dat men na een overstap niet meer terug kan naar de oude regeling.

De cliëntenraden worden volledig meegenomen in de ontwikkelingen rond de online dienstverlening van UWV. In landelijke bijeenkomsten informeren we de cliëntenraden bijvoorbeeld over de releases die plaatsvinden (wat zit er in de releases en wat merken onze klanten hiervan), over de ervaringen van klanten met de invoering van digitale dienstverlening en de performance van werk.nl. We bekijken op welke manier de cliëntenraden betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkeling en invoering van onze digitale dienstverlening. Ook bespraken we met de cliëntenraden de sluiting van werkpleinen en de effecten hiervan voor de dienstverlening van UWV, de communicatie van UWV met klanten en de profilering van cliëntenparticipatie in de districten.

De raden doen regelmatig verbetervoorstellen over bijvoorbeeld de omgang met klanten, de leesbaarheid van brieven en brochures, of de manier waarop UWV klanten ondersteunt bij de terugkeer naar werk. Dankzij deze adviezen kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Via de vernieuwde website van de cliëntenraden ontvangen we steeds sneller klantsignalen. We hebben op de website ook de mogelijkheid opgenomen om anoniem signalen of verbetersuggesties op te nemen.

In mei vond het jaarlijkse congres van cliëntenparticipatie plaats. Een congres dat dit jaar voor het eerst voor en door de cliëntenraden zelf was georganiseerd. De dag startte met een film die op informatieve wijze laat zien hoe cliëntenparticipatie binnen UWV wordt vorm gegeven. De workshops werden verzorgd door de leden van de cliëntenraden en stonden in het teken van het thema van de dag ’Cliëntenparticipatie in de toekomst’. De reacties op het congres waren zeer positief.

In samenwerking met de cliëntenraden hebben we de scan cliëntenparticipatie uitgevoerd, waarbij de cliëntenraden en UWV zijn gevraagd naar hun ervaringen. Er is een rapport opgesteld dat laat zien hoe zowel de cliëntenraden als UWV vorm geven aan cliëntenparticipatie. Naast de constatering dat een aantal zaken op het gebied van cliëntenparticipatie goed is opgepakt, is ook geconstateerd dat een aantal zaken verbeterd moeten worden. Het gaat hierbij onder andere om:

  • de bekendheid met cliëntenparticipatie
  • het meer vooraf betrekken van Cliëntenraden bij onderwerpen die de klant direct aangaan
  • het tijdig en adequaat conform de regeling afhandelen van adviezen van de Cliëntenraden
  • de communicatie tussen de raden onderling en tussen de districtsraden en de Centrale Cliëntenraad.

Deze punten werken we verder uit in samenwerking met leden van de cliëntenraden. Op uwv.nl, werk.nl en wajongwerkt.nl zijn de raden inmiddels duidelijker in beeld gebracht.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen