Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Financiële rechtmatigheid

Alle handelingen van UWV worden intern streng gecontroleerd. Ze moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In het kader van de rechtmatigheid worden alle afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is.

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten bedraagt, evenals in 2011, 0,9. Met dit resultaat voldoet UWV aan de rechtmatigheidsnorm voor uitkeringen van 99 procent. Het UWV-brede percentage onzekerheden is 0,1. Dit betekent dat de rechtmatigheid in het verslagjaar 2012 (de periode 1oktober 2011 tot en met september 2012) 99 procent bedraagt.

De volgende tabel geeft, per wet, gescheiden de percentages financiële fouten en onzekerheden in de uitkeringslasten weer.

Download XLS
WetMassa x Miljoen*Financiële fouten verslagjaar 2012Financiële fouten verslagjaar 2011Onzekerheden verslagjaar 2012Onzekerheden verslagjaar 2011
Wajong2.1120,1%0,2%0,0%0,0%
WAO5.7560,1%0,1%0,0%0,0%
WAZ2370,1%0,2%0,0%0,5%
Wazo1.1911,2%0,2%0,0%0,0%
WIA2.4170,3%0,9%0,4%0,2%
WW4.9391,7%1,7%0,2%0,0%
ZW1.7132,3%3,4%0,0%0,0%
TW3892,6%1,9%0,0%0,6%
BIA30,0%0,0%0,0%0,0%
IOW60,0%2,5%0,0%0,0%
Totaal18.7630,9%0,9%0,1%0,0%
      
* Uitgekeerd bedrag x 1 miljoen over het gehele verslagjaar 2012, d.i. de periode 1 oktober 2011 t/m september 2012.
 

De grootste verschuivingen in het percentage financiële fouten met impact op het UWV- brede rechtmatigheidspercentage doen zich voor bij Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Ziektewet (ZW), de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW), de Wet Arbeid & Zorg (Wazo) en de Toeslagenwet (TW). Tegenover een verbetering bij Ziektewet, WIA en IOW staat een verslechtering bij de Wazo en TW. Bij de arbeidsongeschiktheidswetten WAZ en Wajong is een geringe verschuiving zichtbaar: het foutpercentage was daar al laag en daalt nu nog verder. Het WAO-cijfer blijft constant op 0,1 procent.

Het overall percentage financiële fouten WW blijft gelijk op 1,7. Het WW-cijfer is een optelling van een aantal deelscores. De financiële onrechtmatigheid voor ontslagwerkloosheid heeft hierbinnen het grootste aandeel: 1,5 procent (2011: 0,5 procent). Binnen dat cijfer is 1 fout (waarbij de opzegtermijn onjuist was beoordeeld, met als gevolg een foutieve ingangsdatum van de uitkering) verantwoordelijk voor 0,7 procent. Fouten bij de dagloonberekening zorgden binnen de ontslagwerkloosheid voor een foutpercentage van 0,3. De overige 0,2 procent bij ontslagwerkloosheid werden veroorzaakt doordat de werkzoekende minder uren beschikbaar voor de arbeidsmarkt was dan het aantal gewerkte uren dat aan de uitkering ten grondslag lag. Werkloosheid wegens betalingsonmacht en vorstwerkloosheid leiden niet tot een foutpercentage. Het aandeel van inkoop & re-integratie in het WW-cijfer bedraagt 0,2 procent (2011: 0,5 procent). Dat kwam doordat bij WW-trajecten een plaatsing werd gedeclareerd en vergoed terwijl niet aan de voorwaarde daarvoor werd voldaan.

Het foutpercentage WIA ligt met 0,9 onder het percentage van 2011 (0,3). Ook het foutpercentage Ziektewet is gedaald, van 3,4 naar 2,3. Hiervan bestaat 1,2 procent uit fouten bij de dagloonberekening. Dit soort fouten doet zich vooral voor de dagloonberekening bij meerdere dienstverbanden en de dagloonbereking voor starters en herintreders. Ook een onjuiste toepassing van het kortingsartikel in de Ziektewet is nog dominant met een aandeel van 0,8 procent (2011: 1 procent). De fouten hebben enerzijds te maken met het niet of onjuist korten van verdiensten bij gedeeltelijke werkhervatting en anderzijds met het korten van verdiensten op basis van een percentage van het dagloon in plaats van korting op basis van de feitelijke verdiensten. Bij de IOW werden geen fouten geconstateerd.

Bij de Wazo ligt het foutpercentage boven het niveau van 2011: van 0,2 naar 1,3. Deze stijging is te wijten aan fouten bij de dagloonberekening.

Opvallend is ook de sterke toename van het foutpercentage bij de TW, van 1,9 procent in 2011 naar 2,6 procent in 2012. Het gaat hier in alle gevallen om onjuiste beoordeling en/of registratie in het systeem van het neveninkomen van de klant of diens partner. Bij 2,4 procent ging het hierbij om een toeslag in aanvulling op de WW, in de overige 0,2 procent om een toeslag in aanvulling op de Ziektewet.

De onzekerheid ligt met 0,1 procent iets hoger dan in 2011 (0 procent). De onzekerheid zit vooral bij re-integratietrajecten WW waar essentiële informatie in de dossiers ontbreekt. Er lopen acties om de noodzakelijke gegevens alsnog te verkrijgen.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen