Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 14 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Controles in 2013

Wie een uitkering ontvangt, heeft ook plichten. We zien er strikter op toe of klanten voldoen aan hun plichten en we hebben onze controles geïntensiveerd.

Steeds meer gebruik van de polisadministratie in 2013

In onze polisadministratie zijn circa 19 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,6 miljoen mensen. We gebruiken de gegevens om uitkeringen vast te stellen en leveren ze ook aan andere partijen. We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen.

Weekaanleveringen uitzendkrachten

Sinds 1 januari 2013 vindt de uitkeringsvaststelling altijd plaats op basis van de gegevens uit de polisadministratie. Hierdoor is het niet lang nodig dat uitzendbureaus de gegevens van uitzendkrachten wekelijks aanleveren.

Samenwerking UWV en Belastingdienst in de loonaangifteketen in 2013

Voor 2013 hebben UWV en de Belastingdienst 2 doelstellingen vastgesteld voor de loonaangifteketen: het waarborgen van de continuïteit en het voortdurend verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven, en het vergroten van de toegevoegde waarde van de loonaangifteketen voor de BV Nederland.

Eindadvies programma verbetering premievaststelling

In samenwerking met de Belastingdienst zijn via het Programma Verbeteren Premievaststelling diverse verbetermaatregelen geïmplementeerd voor de premievaststelling in 2013. Om de keten van premievaststelling toekomstvast, bestuurbaar en voorspelbaar te maken zijn een aantal belangrijke stappen gezet.

Inkomstenverhoudingen in de Polisadministratie

In onze Polisadministratie staan circa 21 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,3 miljoen burgers. De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat.

Werking van de loonaangiftketen

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV en Belastingdienst op het terrein van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens rond de arbeidsverhouding van werknemers. De werking van de loonaangifteketen wordt bepaald aan de hand van het gezamenlijke normenkader. Over 2012 zijn de volgende resultaten behaald.

Overtredingen

In 2012 hebben we onder andere 41.900 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld en 89.700 overtredingen van de inspanningsplicht.

Aanscherpen nalevingscommunicatie

We zijn in 2012 strenger gaan handhaven. Daarvan hebben we onze klanten op de hoogte gesteld.

Digitaal rechercheren

UWV neemt deel aan het IRN-project (Internet Recherche & Onderzoek Netwerk), waarin gebruik wordt gebruik van de nieuwste zoektechnologie om het internet te scannen op interessante en relevante risico’s.