Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 66 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Verbeteren dienstverlening bij keuze voor eigen risicodragerschap

We zijn een programma gestart om de dienstverlening te verbeteren voor werkgevers die het eigen risico voor de WIA willen dragen. Sinds 1 juli kunnen ook hun verzekeraars een verzoek tot een herbeoordeling indienen.

Steeds meer gebruik van de polisadministratie in 2013

In onze polisadministratie zijn circa 19 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,6 miljoen mensen. We gebruiken de gegevens om uitkeringen vast te stellen en leveren ze ook aan andere partijen. We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen.

Weekaanleveringen uitzendkrachten

Sinds 1 januari 2013 vindt de uitkeringsvaststelling altijd plaats op basis van de gegevens uit de polisadministratie. Hierdoor is het niet lang nodig dat uitzendbureaus de gegevens van uitzendkrachten wekelijks aanleveren.

Sectorale arbeidsmarktinformatie

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 7 sectorbeschrijvingen verschenen, met actuele informatie over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de vacatures, het arbeidsaanbod, overschotten en tekorten en kansen en mogelijkheden binnen een sector.

Minder bezwaren ingediend

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 56.400 bezwaren ingediend. Er startten 25 nieuwe mediationtrajecten.

UWV Telefonie in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 heeft ons Klanten Contactcentrum (KCC) 4,9 miljoen telefonische klantvragen ontvangen. Dat is bijna 3% meer dan in de eerste 8 maanden van 2012 (4,8 miljoen). 87% van de bellers kreeg direct antwoord (2012: 87%).

Betrokken cliëntenraden

De Centrale Cliëntenraad heeft adviezen gegeven over onder andere het UWV jaarplan 2014, de beleidsregel boete werknemer 2013, het tijdstip van verstrekken van de jaaropgave, het vermelden van de vakantietoeslag op de betaalspecificaties en een folder over de overstapregeling van de oude naar de nieuwe Wajong.

Samenwerking UWV en Belastingdienst in de loonaangifteketen in 2013

Voor 2013 hebben UWV en de Belastingdienst 2 doelstellingen vastgesteld voor de loonaangifteketen: het waarborgen van de continuïteit en het voortdurend verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven, en het vergroten van de toegevoegde waarde van de loonaangifteketen voor de BV Nederland.

Aanpak jeugdwerkloosheid

In het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid zijn alle arbeidsmarktregio's opgeroepen om plannen te maken. De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn trekker om partijen bijeen te brengen en plannen te maken. De meerwaarde van UWV ligt vooral op het terrein van arbeidsmarktanalyses.

Leerwerkloketten in 2013

Het ministerie van SZW heeft voor 2013 tot en met 2015 opnieuw budget ter beschikking gesteld voor de Leerwerkloketten. De deelnemende partners moeten gezamenlijk zorgen voor co-financiering van minimaal 50% van de kosten. De Leerwerkloketten stellen per arbeidsmarktregio een businessplan op.