Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Sectorale arbeidsmarktinformatie

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten waar tekorten en overschotten te verwachten zijn. UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen sectorbeschrijvingen. Het sectorproject is april 2012 van start gegaan. In een klankbordgroep die UWV bijstaat bij de inrichting en uitvoering van het sectorproject zijn de landelijke sociale partners, de VNG, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV vertegenwoordigd. Daarnaast worden sectortafels georganiseerd om een duiding te krijgen van belangrijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de sector. Hierbij wordt verkend waar kansen voor werkzoekenden liggen. De inhoud van de uiteindelijke sectorbeschrijvingen wordt intensief afgestemd met deze sectordeskundigen.

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 7 sectorbeschrijvingen gepubliceerd: voor de metaalelektro en metaalnijverheid, de zorg, de overheid, de land- en tuinbouw, de bouwnijverheid, de horeca, catering en verblijfsrecreatie, en de schoonmaak. De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de vacatures, het arbeidsaanbod, overschotten en tekorten en kansen en mogelijkheden. Ook bieden ze inzicht in trends op de landelijke en regionale arbeidsmarkt, in de arbeidsmarktbewegingen en in de samenstelling van werkgelegenheid. De beschrijvingen zijn bedoeld voor arbeidsmarktpartijen in regio’s en sectoren, bijvoorbeeld gemeenten, UWV en scholen. Ze blijken ook waardevolle input voor de sectorplannen die in het kader van het sociaal akkoord kunnen worden opgesteld. Het is de bedoeling de sectorbeschrijvingen jaarlijks te actualiseren. De sectoranalyses worden tot medio 2014 gefinancierd door het ministerie van SZW. Continuering van deze subsidie is afhankelijk van de uitkomsten van een evaluatie van de sectorbeschrijvingen.

Begin mei van dit jaar zijn via werk.nl een portal en een mobiele website met arbeidsmarktinformatie gelanceerd. De portal ontsluit landelijke, regionale en sectorale informatie over de arbeidsmarkt. De mobiele website geeft een overzicht van vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio's. Beide applicaties zijn bedoeld voor professionals die de (regionale) arbeidsmarkt als werkveld hebben. In de eerste maanden zijn zowel de portal als de mobiele website druk bezocht. Uit de eerste reacties van gebruikers blijkt dat met name de navigatiestructuur en de inhoud van de portal gewaardeerd worden. Gebruikers van de mobiele website prijzen de mogelijkheid om direct een beeld te krijgen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van een arbeidsmarktregio. Momenteel werken we aan de omzetting van de mobiele website naar een app die verkrijgbaar is in de app-stores van Apple en Google. Ook werken we aan ontsluiting van informatie over WW-uitkeringen en informatie over Wajong en WIA.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag