Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Cliëntenraden

We betrekken onze cliëntenraden consequent bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten. Beleidsmatige onderwerpen bespreken we met de Centrale Cliëntenraad; uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden. De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor leveren wij hun de benodigde informatie, zodat de leden van de raden hun rol als belangenbehartiger van onze klanten optimaal kunnen spelen. De cliëntenraden houden ons scherp, denken mee en doen regelmatig suggesties voor verbeteringen. Ze staan in nauw contact met onze klanten, ze zijn voor ons belangrijke ‘ogen en oren’. We stellen de samenwerking met de cliëntenraden zeer op prijs.

De Raad van Bestuur van UWV heeft met de Centrale Cliëntenraad gesproken over de effecten van de bezuinigingen voor onze dienstverlening en voor onze organisatie, met speciale aandacht voor de versnelde invoering van digitale dienstverlening en het redesign van onze divisie WERKbedrijf. De raad heeft 7 gevraagde adviezen uitgebracht over onder andere het Protocol huisbezoek, de beleidsregels voor digitale communicatie, de invoering van het International Bank Account Number (IBAN) en de beleidsregels voor computervoorzieningen. Daarnaast heeft de raad 6 ongevraagde adviezen uitgebracht over onder andere het UWV Jaarplan 2013, het wegvallen van de persoonsgebonden budgetten (PGB), het taalgebruik in de communicatiemiddelen voor Wajong-klanten en de Wet Dwangsom.

Met de Districtsraden is gesproken over de ervaringen van klanten met de invoering van digitale dienstverlening en over de manier waarop de districtsraden betrokken willen worden bij de verdere ontwikkeling en uitrol ervan. Aan de hand van deze inventarisatie zullen we gezamenlijk een plan van aanpak opstellen en bepalen bij welke onderwerpen de raden een rol kunnen spelen. Verder bespraken we met de raden de sluiting van Werkpleinen en de effecten hiervan voor de dienstverlening van UWV, de communicatie van UWV met klanten en de profilering van cliëntenparticipatie in de districten.

In samenwerking met de cliëntenraden hebben we de scan cliëntenparticipatie uitgevoerd, waarbij cliëntenraden en UWV zijn gevraagd naar hun ervaringen. Er is een rapport opgesteld dat goed laat zien hoe zowel de cliëntenraden als UWV vorm geven aan cliëntenparticipatie. Ook worden er verbetersuggesties gedaan. In samenwerking met de cliëntenraden bekijken we hoe we dit verder gaan oppakken.

De raden doen regelmatig verbetervoorstellen over bijvoorbeeld de omgang met klanten, de leesbaarheid van brieven en brochures, of de manier waarop UWV klanten ondersteunt bij de terugkeer naar werk. Dankzij deze adviezen kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Via de vernieuwde website van de cliëntenraden ontvangen we steeds sneller klantsignalen.

In 2012 zijn de raden daarnaast actief geweest met het opstellen van hun jaarverslagen over 2011 en hun jaarplannen voor 2012, waarbij ze aansluiting zochten bij het jaarplan van UWV. Daarnaast is de regeling cliëntenparticipatie, die in 2002 als grondslag diende voor het invoeren van cliëntenparticipatie binnen UWV, opnieuw vastgesteld. In goede samenwerking met zowel de Centrale Cliëntenraad als de districtsraden is gekeken naar de praktische werking van de regeling, naar mogelijke knelpunten en oplossingen voor die knelpunten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen