Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

ICT

UWV heeft zich in 2012 op het gebied van ICT gericht op 5 speerpunten.

  • Verbetering robuustheid en efficiency van ICT-infrastructuur Om de robuustheid en efficiency van de ICT-infrastructuur te verbeteren, is achterstallig onderhoud op systemen aangepakt. Er zijn gerichte maatregelen genomen om knelpunten op te lossen en het inzicht in de ketenbeschikbaarheid van samengestelde systemen is verbeterd. Structurele verbetering is in gang gezet. In 2012 is de modernisering van de infrastructuur voor e-diensten gestart. In 2012 hebben we de aanbesteding uitgevoerd en gegund voor de vernieuwing van de infrastructuur voor kantoorautomatisering, werkplekken en netwerken. Deze maatregelen zullen geleidelijk voor verbetering zorgen.
  • Uitbreiding gebruik standaardsoftware Om maatwerkvoorzieningen terug te dringen, maken we zoveel mogelijk gebruik van standaardsoftware. Voor HRM is dat gerealiseerd, andere bedrijfsvoeringfuncties volgen. We hebben in 2012 de aanbesteding afgerond van een standaardsoftwarepakket voor de ondersteuning van de uitvoeringsprocessen. De voorbereidingen voor de inzet ervan zijn afgerond. Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van ICT is de omschakeling naar digitale dienstverlening aan klanten. Ook daarvoor willen we meer gebruik maken van standaardfunctionaliteiten. De ingezette modernisering van de infrastructuur voor e-diensten draagt daaraan bij.
  • Verbetering autorisatiebeheer Autorisatiebeheer regelt welke medewerkers toegang hebben tot welke systemen of onderdelen daarvan. Dit is van belang voor de bescherming van de privacy van onze klanten en voor de integriteit van onze data. In 2012 zijn we begonnen met de uitvoering van een plan om het autorisatiebeheer verder te verbeteren. De gunning van het contract voor de nieuwe kantoorautomatisering in 2012 verbetert de ondersteuning voor de registratie van autorisaties. Naast het correct registreren van de autorisaties willen we de autorisaties geautomatiseerd doorvoeren op de systemen in het rekencentrum. Daarmee bereiken we een volledig sluitend autorisatiebeheer. Een eerste groep technisch verwante systemen is in 2012 gereed gemaakt voor de nieuwe werkwijze. Deze aanpak legt de basis voor inzicht in de actualiteit en juistheid van uitgegeven autorisaties. Het voltooien is mede afhankelijk van de invoering van de nieuwe kantoorautomatisering en zal tot in 2014 doorlopen.
  • EfficiĆ«nte en slagvaardige ICT dienstverlening We hebben onze ICT-kosten conform doelstelling verlaagd. Om slagvaardiger op de behoefte te kunnen inspelen is voor digitale dienstverlening een nieuwe interne werkwijze ontwikkeld. Gezamenlijke huisvesting van projectteams en aanvullende besturingsafspraken zorgen voor een soepeler proces, waarin de betrokkenen de voortgang vaker kunnen afstemmen.
  • Versterking samenwerking met externe organisaties Op ICT-gebied wordt steeds intensiever samengewerkt binnen de overheid: gezamenlijk gebruikte voorzieningen zoals DigiD en de verdere ontwikkeling daarvan maken dat noodzakelijk. Ook de mogelijkheid om door samenwerking schaalgrootte en daarmee efficiencywinst te realiseren is een belangrijke drijfveer. Om optimaal op deze ontwikkeling in te spelen, hebben we de interne coƶrdinatie op dit thema versterkt zodat de betrokkenheid van directeuren en Raad van Bestuur is geborgd. Ons initiatief voor een Centrum voor Informatiebeveiliging & Privacybescherming (CIP) is inmiddels verder uitgewerkt. Zo hebben we op een startconferentie in juni 2012 aangegeven hoe we concreet invulling willen geven aan samenwerking en kennisdeling. Er zijn groepen gestart voor Ketens, Normen, Awareness en Privacy. Inmiddels zijn in deze groepen 16 overheidsorganisaties vertegenwoordigd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen