Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Risicobeheersing 2012

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Naast de dagelijkse sturing op en beheersing van risico’s die gepaard gaan met (lopende) uitvoeringsafspraken door het management is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit beleidsprioriteiten een expliciet onderdeel van onze planning- en controlcyclus. Hiervoor gebruiken we een aantal specifiek op risicomanagement geënte overleggen en instrumenten. Op centraal niveau vervullen het maandelijkse risicosignaleringsoverleg en de maandelijkse managementrapportage een spilfunctie. Divisies brengen hun risico’s in kaart via zogenoemde Control Risk Self Assessments. Maandelijks bespreken Raad van Bestuur en directeuren gesignaleerde risico’s; daar waar nodig treffen we beheersmaatregelen.

In het jaarplan 2012 is een aantal risico’s benoemd. Deze risico’s hebben wij gedurende het jaar gevolgd. Voor een aantal risico’s hebben wij daardoor tijdig beheersmaatregelen kunnen treffen.

 • Ontevreden klanten c.q. uitval van klanten als gevolg van aangepast dienstverleningsconcept
  UWV doet, vanwege grootschalige bezuinigingen en de omslag naar digitale dienstverlening, een groter beroep op de zelfredzaamheid van klanten. Wij hebben in 2012 onderzoek gedaan naar de zelfredzaamheid van klanten die gebruik maken van digitale dienstverlening. Gebleken is dat nog niet alle klanten op korte termijn overweg kunnen met de nieuwe dienstverlening. Ook het implementeren van het nieuwe dienstverleningsmodel vraagt tijd en aandacht. Wij hebben daarom met het ministerie afgesproken om de persoonlijke dienstverlening fasegewijs, over een periode van meerdere jaren, af te bouwen. Het ministerie heeft een tijdelijk gewenningsbudget beschikbaar gesteld dat ons in staat stelt om gerichte, face-to-face ondersteuning aan niet digivaardige klanten te bieden. 
  Ook zet UWV speciale klantenteams in om klanten die tussen wal en schip dreigen te geraken tijdig op te sporen, zodat we problemen snel en structureel kunnen oplossen.
  Medio 2014 gaan we samen met het ministerie de balans opmaken en een inschatting maken van de wijze waarop klanten omgaan met de digitale dienstverlening en wat dit betekent voor de aard en omvang van de intensieve dienstverlening nadien.
 • Aanpassing wet- en regelgeving, stapeling van wijzigingen in wet- en regelgeving en (IV-) veranderactiviteiten 
  UWV moet de komende jaren fors bezuinigen op de uitvoeringskosten. Voor een belangrijk deel kunnen we dat realiseren dankzij vereenvoudiging van wet- en regelgeving en de overgang naar digitale dienstverlening en e-werken. Voorwaarde is vrijwel altijd een aanpassing in ICT-systemen. De capaciteit om deze aanpassingen door te voeren is beperkt. Wij hebben in 2012 maatregelen genomen om grip te krijgen op de verandercapaciteit. Zo borgen we dat er prioriteiten worden gesteld en dat we de projecten met het grootste belang of besparingspotentieel kunnen uitvoeren. De projectportfolio is beperkt, waardoor we keuzes moesten maken in projecten. Ook hebben we een aantal samenhangende projecten ondergebracht in regieprogramma’s om de onderlinge samenhang te borgen. Ook is een begin gemaakt met de concrete planning van de ICT-verandercapaciteit.
  Voor het Redesign Werkbedrijf hebben we laten onderzoeken of de opzet en uitvoering van het programma dusdanig is dat de doelstellingen in de geplande periode worden gehaald. De conclusie is dat een geslaagde implementatie waarschijnlijk lijkt, maar er dat er wel punten zijn waaraan het management aandacht moet besteden. De aanbevelingen betreffen het vergroten van de transparantie, het aanbrengen van een duidelijke focus en het introduceren van een open en leergerichte houding in het kader van de complexiteit van het ICT-vraagstuk en planning van overdracht naar de lijn. Deze aanbevelingen nemen we mee in het risicomanagement in 2013. 
 • Hogere instroom dan verwacht in het jaarplan 2012 
  In het jaarplan 2012 heeft UWV melding gemaakt van het risico op een beduidend hogere instroom dan op basis van de Macro-Economische Verkenning (2011) werd verwacht. Begin 2012 werd die beduidend hogere instroom al zichtbaar; daarna is die ontwikkeling bevestigd in ramingen in het Centraal Economisch Plan (maart) en de Macro Economische Verkenning (augustus). Om de hogere instroom op te vangen, is er aanvankelijk een tijdelijk pakket noodmaatregelen ingezet. De begroting 2012 ging uit van 466.000 WW-aanvragen; dat werden er 593.000. De komende periode houden we samen met het ministerie in de gaten hoe de instroom zich ontwikkelt. Waar nodig zullen we, in nauw overleg met het ministerie, (aanvullende) beheersmaatregelen nemen en prioriteiten stellen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen