Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Samenwerking UWV en Belastingdienst in de loonaangifteketen in 2013

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV en Belastingdienst op het terrein van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens over dienstverbanden, lonen, verzekeringsplicht en premieplicht. Ongeveer 130 miljard euro aan belasting- en premieopbrengsten, 60% van alle ontvangsten van de Belastingdienst, komt binnen via de loonaangiften die ongeveer 650.000 werkgevers, uitkeringsinstanties en pensioenverstrekkers indienen. UWV verstrekt op basis van de loonaangiftegegevens tussen de 1,2 en 1,5 miljoen uitkeringen per maand. Jaarlijks vinden ongeveer 20 miljard gegevens hun weg naar een grote hoeveelheid afnemers.

Voor 2013 zijn 2 doelstellingen benoemd;

  • het waarborgen van de continuïteit en het voortdurend verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven;
  • het vergroten van de toegevoegde waarde van de loonaangifteketen voor de BV Nederland.

In de eerste 8 maanden van 2013 is in dat kader bijzondere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Continuïteit Het is essentieel dat verstoringen in de productieprocessen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel adequaat worden opgelost. Ook dit jaar kunnen burgers weer gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte (de VIA) voor de Inkomstenbelasting. De Belastingdienst vult bedragen zoals loon, WOZ-waarde van woningen en spaarsaldi in op de aangifte. De loongegevens zijn afkomstig uit de polisadministratie. Doordat gegevens vooraf ingevuld zijn, is het een stuk gemakkelijker om aangifte te doen. Het aantal vooraf ingevulde aangiften neemt elk jaar toe. Dit jaar is het percentage vooraf ingevulde aangiftes uitgekomen op 94,1%, tegenover 93,9% in 2012 en 89% in 2011.

Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om de applicatie Weflex (Weekaanlevering flexmedewerkers) voor de wekelijkse loonopgaven van uitzendbureaus per 1 januari 2014 uit te faseren. Als gevolg van de invoering van de Wet Vereenvoudiging Regelingen UWV zal de uitkeringsvaststelling plaatsvinden op basis van de gegevens uit de polisadministratie en zijn de gegevens uit de weekaanleveringen van uitzendbureaus niet meer nodig.

Herinrichten polisadministratie en doorgroei naar BLAU (Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen) In januari 2013 heeft UWV een routeplan opgesteld op basis van de conclusies en aanbevelingen uit verschillende adviestrajecten en onderzoeken die in 2012 hebben plaatsgevonden. Het routeplan beschrijft de activiteiten die nodig zijn om de continuïteit van de dienstverlening voor de toekomst veilig te stellen. De mogelijkheden tot een doorgroei naar BLAU worden nader onderzocht. In oktober informeren wij het ministerie van SZW over de aanbieding van het onderzoek.

Onderzoek aansluiting pensioensector op loonaangifteketen In 2012 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om meer pensioenfondsen aan te sluiten op de polisadministratie. Uit het onderzoek is gebleken dat, om de aansluiting van de pensioenfondsen te realiseren, een groot aantal extra gegevens aan het loonaangiftebericht toegevoegd moet worden. Een alternatief zou kunnen zijn om de pensioenregelingen te vereenvoudigen; hiervoor ligt de beslissingsbevoegdheid bij de sociale partners. 6 bedrijfstakpensioenfondsen hebben aangegeven dat zij de gegevens uit de loonaangifteketen graag zouden hergebruiken, zij willen onderzoeken of en hoe de regels aangepast kunnen worden. In de zomer van 2013 hebben UWV, de Belastingdienst en de Pensioenfederatie besloten om over deze kwestie verder overleg te voeren met de betrokken bewindslieden.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen