Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Risicobeheersing in 2013

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Naast de dagelijkse sturing op en beheersing van risico’s die gepaard gaan met (lopende) uitvoeringsafspraken door het management is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit beleidsprioriteiten een expliciet onderdeel van onze planning- en controlcyclus. Met het oog daarop is recentelijk de UWV-brede risicomatrix geactualiseerd met risico’s die betrekking hebben op de realisatie van Jaarplan 2013, met een doorkijk naar 2014.

Hieronder geven we aan wat de belangrijkste risico’s zijn met betrekking tot het realiseren van het UWV jaarplan 2013:

  • Hogere instroom dan verwacht De huidige economische crisis verslechtert en leidt tot een verdere snelle en sterke stijging van de aantallen uitkeringsaanvragen en werkzoekenden. Deze stijging leidt tot capaciteitsproblemen in de uitvoering waarbij de dienstverlening onder druk komt. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat de competenties van onze medewerkers blijvend aansluiten op de snel veranderde dienstverlening. De komende periode houden we samen met het ministerie in de gaten hoe de instroom zich ontwikkelt.
  • Aanpassing van wet- en regelgeving Het behalen van de taakstellingen in het jaarplan is onder andere gebaseerd op (toekomstige) wijzigingen c.q. aanpassingen van wet- en regelgeving. Vertraging in of uitstel van de trajecten om deze wijzigingen of aanpassingen te realiseren, kunnen leiden tot vertragingen in het realiseren van de taakstellingen en de voorziene aanpassingen in de werkwijze van UWV. Ondanks het feit dat de voorstellen over de hervorming van de WW en de Participatiewet zijn aangeboden aan de Tweede Kamer, blijft er onduidelijkheid bestaan over een verdere invulling van de wijziging van wet- en regelgeving. Zo moeten de activiteiten en de tijdslijnen voor het herbeoordelingsbeleid Wajong nog verder in lagere wetgeving worden uitgewerkt. Daarnaast moet de invulling van de WW-periode na 24 maanden nog door de sociale partners worden vormgegeve
  • Ontevreden klanten c.q. uitval van klanten als gevolg van aangepaste dienstverleningsconcepten UWV stapt vanwege de grootschalige bezuinigingen grotendeels over op digitale dienstverlening en doet een groter beroep op de zelfredzaamheid van klanten. Dit ervaren klanten mogelijk als een ernstige vermindering van de dienstverlening. Wanneer de functionaliteiten van de digitale dienstverlening niet aansluiten op de behoeften van klanten, is er risico op lage klanttevredenheid en externe druk op het imago van UWV. Een deel van onze klantenpopulatie zal moeten wennen aan digitale dienstverlening. In het najaar van 2012 zijn hierover aanvullende afspraken gemaakt met het ministerie. Met behulp van het MCM (multi-channel management) dashboard kunnen we per klant meten welke producten deze wel of niet digitaal gebruikt, zodat probleemaanpak en communicatie gericht kunnen worden ingezet.
  • Uitdagingen op het gebied van privacy en beveiliging binnen de informatiestromen De toepassing van DigiD, de daaraan gekoppelde beveiligingsrichtlijnen en het bewustzijn van medewerkers dat ze in een digitale omgeving veilig moeten omgaan met vertrouwelijke gegevens, moeten op orde zijn.
  • Grote druk op ICT-landschap en (IM) verandercapaciteit Alle veranderingen leggen een grote druk op het ICT-landschap en de (IM) verandercapaciteit. Het ICT-landschap dient stabiel en robuust te zijn, in termen van verhoogde beschikbaarheid en functionaliteit van de digitale systemen, om de grotere vraag naar digitale diensten aan te kunnen nu UWV actief inzet op het verplaatsen/verschuiven van klantcontact naar het digitale kanaal. Daarnaast heeft de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving grote gevolgen voor de ICT. Gezien alle veranderingen is er weinig absorptievermogen meer bij UWV om nieuwe aanpassingen in taakstellingen c.q. wet- en regelgeving op een goede, tijdige en gecontroleerde wijze door te voeren.

Voor de genoemde risico’s heeft UWV in nauw overleg met SZW beheersmaatregelen geformuleerd. Waar nodig worden in gezamenlijk overleg prioriteiten gesteld. Voor zover zich risico’s hebben voorgedaan, zijn de getroffen beheersmaatregelen adequaat gebleken, met uitzondering van de stabiliteit van werk.nl. Hiervoor worden aanvullende maatregelen getroffen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag