Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in 2013

UWV staat midden in de maatschappij en draagt bij aan het perspectief van zijn klanten. Wij streven er naar dat ons handelen een positieve impact heeft op zowel mens, milieu als samenleving. Dit doen wij door met samen onze medewerkers, klanten en partners een duurzame bijdrage te leveren. In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • UWV wil zijn maatschappelijk verantwoord onderschap inzichtelijk maken. Daarom gaan we gebruik maken van de MVO Prestatieladder. Ons doel is om in 2013 niveau 3 van de MVO Prestatieladder te halen. In augustus 2013 heeft de nulmeting plaatsgevonden. De MVO Prestatieladder telt 33 indicatoren. Ieder bedrijfsonderdeel heeft een vragenlijst ingevuld waarbij per indicator aangegeven moest worden wat er op ondernomen wordt. In dezelfde vragenlijst hebben de bedrijfsonderdelen ook aangegeven wie hun stakeholders zijn en op welke manier deze betrokken worden. Bij de nulmeting zijn de vragenlijsten getoetst, op basis hiervan is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. We voeren een kwalitatieve verbeterslag uit en werken ons stakeholdermanagement verder uit. Uitgangspunt hierbij is dat we in dialoog treden met onze stakeholders over ons MVO-beleid. Eind september vindt een proefaudit plaats door een externe auditor, daarna wordt bepaald wanneer de formele audit kan plaatsvinden. We willen dat circa 90% van alle kunstwerken in de UWV-gebouwen gemaakt is door kunstenaars met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat hadden we als eis opgenomen in de Europese aanbesteding Kunst die inmiddels is afgerond. Sinds augustus siert een geheel nieuwe kunstcollectie onze gebouwen, ongeveer 50% hiervan is gemaakt door kunstenaars met een beperking. We willen dat dat percentage eind oktober 90% bedraagt.
  • In het eerste halfjaar 2013 is 71,3% van onze afval gescheiden. Dit is een toename van ruim 1% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012. In 2010 werd nog maar 48% van onze afval gescheiden. UWV ligt ruim op koers om de doelstelling van 60% minder restafval in 2015 te halen.
  • We willen de belasting van het milieu als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten tot een minimum beperken. De aanbesteding voor 100% groene energie is inmiddels gestart. Voor 2014 en 2015 wordt de CO2-uitstoot door het aardgasverbruik van UWV volledig gecompenseerd met behulp van Gold Standard certificaten. Deze zijn geaccrediteerd door het Wereld Natuur Fonds. De vergroening van het elektriciteitsverbruik van UWV moet nog worden overeengekomen met de leverancier. Het grootste deel van ons elektriciteitsverbruik zal worden gecompenseerd met in Nederland opgewekte windenergie, het overige deel waarschijnlijk met Scandinavische waterkracht. Sinds april 2013 bestaat het gehele UWV-wagenpark uit auto’s met een A- of B-label. Alle auto’s moeten bovendien voldoen aan de regels voor maximale uitstoot.
  • We sturen ook op duurzaamheid bij onze leveranciers. Wij doen alleen zaken met leveranciers die zich hard maken voor het milieu en de samenleving.
  • Bij de aanbesteding voor binnenlands betalingsverkeer worden MVO en Social Return als criteria opgenomen, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de methode van de zogeheten inclusieve arbeidsorganisatie. Bij die methode wordt bekeken of het mogelijk is een bestaande functie voor een Wajonger aan te passen, of een geheel nieuwe functie te creëren door bijvoorbeeld bepaalde taken uit bestaande functies af te splitsen.
  • We bieden arbeidsplaatsen aan Wajongers en andere mensen die moeilijk aan het werk komen. Ons Klantencontactcentrum biedt sinds een aantal jaren mensen die langer dan 1 half jaar werkloos zijn de kans werkervaring op te doen en zich met vakdiploma’s verder te ontwikkelen. De inzending ‘werken aan perspectief’ die hierover gaat, heeft in juni met 47% van de publieksstemmen de RBB Award gewonnen. (De RBB Groep is een leernetwerk van 34 publieke uitvoeringsorganisaties die streven naar continue verbetering van de kwaliteit van hun dienstverlening.)
  • Verstandelijk gehandicapten hielpen in juni bij de organisatie van de jaarlijkse UWV-sportdag.
  • UWV is één van de ondertekenaars van de ‘Verklaring van Amsterdam’ en geeft daarmee aan actief te willen werken aan acceptatie van homoseksualiteit en dit ook uit te dragen. Het roze netwerk van UWV heeft de Leadership Award Most Engaged Network gewonnen voor het meest betrokken netwerk.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen